Điều khoản dịch vụ tuân thủ đúng điều khoản dịch vũ theo quy định của nhà nước việt nam